Avís Legal

AVÍS LEGAL

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. L’informem que vostè té dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades i que pot exercitar aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: C/. Calvet 30, 3er 1a 08021 Barcelons.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les feines bàsiques d’administració i enviar informació referent a la nostra empresa. ASSOCIACIÓ FEM-HO insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades i garanteix que les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per ASSASSOCIACIÓ FEM-HO i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats descrites. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i ASSOCIACIÓ FEM-HO es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Consentiment del remitent

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades que hi són incloses. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 
1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.
Els present avís i informació legals (d’ara en endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del servei de la web d’Internet: Domini  www.fem-ho.cat  (d’ara en endavant, “La Web”) que ASSOCIACIÓ FEM-HO posa a disposició dels usuaris d’ Internet.
La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal a la versió publicada per ASSOCIACIÓ FEM-HO en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en les quals es proposi utilitzar la Web, ja que aquell pot sofrir modificacions.
La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través de la Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (en endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos, substitueixen completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels esmentats serveis l’Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.
Així mateix, la utilització de la Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’Usuari per ASSOCIACIÓ FEM-HO que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

2. OBJECTE.
A través de la Web, ASSOCIACIÓ FEM-HO facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (en endavant, els “Serveis”) posats a disposició per ASSOCIACIÓ FEM-HO o per tercers.

3. CONDICIONS D’ ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1. Caràcter gratuït de l’ accés i utilització de la web.
La prestació dels Serveis, per part d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per ASSOCIACIÓ FEM-HO o per tercers a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini a les corresponents Condicions Particulars.

3.2. Registre d’ Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.
Això no obstant, ASSOCIACIÓ FEM-HO condiciona la utilització d’alguns dels Serveis a la prèvia complimentació del corresponent registre d’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al propi servei o en les Condicions Particulars que el regulin.

3.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada ASSOCIACIÓ FEM-HO permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ASSOCIACIÓ FEM-HO o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Menors d’ edat.
Per fer ús dels Serveis, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.
La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als quals accedeixin els menors d’edat correspon als majors, a càrrec de qui es troben. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa els Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

3.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.
L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altes avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO, d’ altres Usuaris o de qualsevol usuari d’ Internet (hardware i software).
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’ Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so /o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
(e) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
(f) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
(g) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani de forma que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant:
(h) es trobi protegit per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
(i) violi els secrets empresarials de tercers;
(j) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(k) de qualsevol manera perjudiqui el crèdit d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO o de tercers;
(l) infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
(m) constitueixi, en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa, deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial:
(n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que pugin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO o de tercers o que pugui danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en els esmentats equips informàtics;
(o) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;
(p) contingui etiquetes HTML diferents d’aquelles expressament autoritzades per la ASSOCIACIÓ FEM-HO.

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.
De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris en la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis de font (en endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, Les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i, en particular, es compromet a abstenir-se de :
(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, si no es compa amb l’autorització del titular dels corresponents drets o allò resulti legalment permès;
(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establert pel seu reconeixement.
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

3.7. Ús dels Serveis oferts en la Web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de ASSOCIACIÓ FEM-HO
L’Usuari s’obliga a abstenir-se de :
(i) recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment;
(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;
(iv) utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats senyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recollides a partir de llistes de distribució;
Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a ASSOCIACIÓ FEM-HO remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@fem-ho.cat

3.8. Introducció d’ hiperenllaços que permetin l’ accés a les pàgines de la web i als Serveis.
Els Usuaris i , en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina i la Web (en endavant, “Hiperenllaç”) hauran de complir les condicions següents:
(a) l’ Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici de la Web, però no podrà reproduir-les de cap forma;
(b) no es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web;
(c) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ASSOCIACIÓ FEM-HO, els seus directius, els seus treballadors, les pàgines web de la Web i els serveis subministrats;
(d) no es declararà ni es donarà a entendre que ASSOCIACIÓ FEM-HO ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç;
(e) excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ASSOCIACIÓ FEM-HO; i
(f) la pagina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il.lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dels drets de tercers.
L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ASSOCIACIÓ FEM-HO i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ASSOCIACIÓ FEM-HO dels seus continguts o serveis.

4. NO LLICÈNCIA.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en la Web són propietat d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la Web i/o als Serveis atribueixi a l’Usuari algun dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual d´ASSOCIACIÓ FEM-HO o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els esmentats continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT.

5.1. Exclusió de garanties I de responsabilitat pel funcionament de la Web i dels Serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal.libilitat.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, ASSOCIACIÓ FEM-HO advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis. ASSOCIACIÓ FEM-HO tampoc no garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal.libilitat i, en particular, encara que de mode exclusiu, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web o aquelles des de les quals es presten els Serveis.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER DEGUTS A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUïTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUEREN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FAL.LIBILITAT DE LA WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE DE MODE EXCLUSIU, A LES ERRADES EN L’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DE LA WEB O AQUELLES DES DE LES QUALS ES PRESTEN ELS SERVEIS.

5.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització de la Web i dels Serveis.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstancies d’ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE’S AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L’ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA WEB I DELS SERVEIS.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.

5.2.1. Qualitat.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ, O ACCÉS ALS CONTNGUTS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE’S A:
(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRE CLASSE DE NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ, O ACCÉS ALS CONTINGUTS.
(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ, O ACCÉS ALS CONTINGUTS;
(D) LA FALTA DE VERCITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS;
(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES DELS CONTINGUTS;
(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O ACABAMENT PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETAS PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS DE O AMB MOTIU DE L’ACCÉS ALS CONTINGUTS;
(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O ALTRA FORMA TRANSMESOS O POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUALS S’HAGI ACCEDIT A TRAVÉS DE LA WEB O DELS SERVEIS.

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.

5.3. Exclusió de garanties I de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través
de la Web

5.3.1. Qualitat.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no controla ni garanteix la absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través de la Web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMATIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través de la Web.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSUI, PELS DANYS I PERJUDUICIS QUE PUGUIN DEURE’S A:
(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB;
(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DELS COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS A LA PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB;
(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB;
(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A LA WEB;
(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB;
(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O ACABAMENT PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DE LA WEB,
(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB.

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis allotjats fora de la Web.
La Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (en endavant, “Llocs enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca en la Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles en Internet.
Els resultats d’eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa ASSOCIACIÓ FEM-HO no pot controlar i no controla aquells resultats on apareguin llocs d’Internet els continguts dels quals puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment previst a la clàusula setena del present Avís Legal.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no ofereix ni comercialitza per si mateix ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts, i serveis existents en els Llocs Enllaçats.
ASSOCIACIÓ FEM-HO NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE’S A:
(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;
(B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;
(C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;
(D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS EN LES MATEIXES CONDICIONS I AMB EL MATEIX ABAST SUPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TECERS A TRAVÉS DE LA WEB.
5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris.
ASSOCIACIÓ FEM-HO no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, ASSOCIACIÓ FEM-HO no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, i en el seu cas, amb les condicions Particulars que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. ASASSOCIACIÓ FEM-HO tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre ells mateixos a d’altres Usuaris.
ASSOCIACIÓ FEM-HO EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDUICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE’S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE’S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A D’ALTRES USUARIS SOBRE ELLS MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE’S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D’UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DE LA WEB.
6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a ASSOCIACIÓ FEM-HO certes dades de caràcter personal (en endavant, les “Dades Personals”).
ASSOCIACIÓ FEM-HO  ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
ASSOCIACIÓ FEM-HO pot utilitzar cookies quan un Usuari navega per altres llocs i pàgines web de la Web. Les cookies que es puguin utilitzar en altres llocs i pàgines web de la Web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que ASSOCIACIÓ FEM-HO reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament per a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres navegadors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Web, no cal que l’Usuari permeti la instal·lació de cookies enviades per ASSOCIACIÓ FEM-HO, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.
Les cookies que s’utilitzen als llocs i pàgines web de la Web poden ser servides per ASSOCIACIÓ FEM-HO. En aquest cas es serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO,(com per exemple, les cookies que s’empren per servir la publicitat de determinats Continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminada). Sempre que no s’hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies en el seu disc dur, l’Usuari podrà explorar-lo seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en SISTEMES operatius Windows haurà de consultar la carpeta “C” (o la unitat de disc corresponent “/Windows/Cookies”) per conèixer amb major detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.
7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la Web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial ( patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a ASSOCIACIÓ FEM-HO en la qual es continguin els següents extrems:
(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(b) especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme a la Web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
(c) fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’esmentada activitat;
(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta;
(e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
8. NOTIFICACIONS.
Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, les “Notificacions”) per part de l’Usuari a ASSOCIACIÓ FEM-HO es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció a l’Usuari d’alguna de les següents formes:
(a) Enviament per correu postal a la següent adreça: C/. Calvet 30 3er 1a, 08021 BARCELONA.
(b)  Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@fem-ho.cat
Totes les Notificacions per part d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO a l’Usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin d’alguna de les següents maneres:
(1) Enviament por correu postal al domicili de l’Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO;
(2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies de les quals l’Usuari disposi o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que ASSOCIACIÓ FEM-HO presti a l’Usuari;
(3) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon de l’Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO;
(4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part d´ ASSOCIACIÓ FEM-HO a l’ Usuari.
En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï ASSOCIACIÓ FEM-HO a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment senyalats. A aquests efectes, l’Usuari manifesta que totes les dades facilitats per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a ASSOCIACIÓ FEM-HO tots els canvis relatius a les dades de notificació.
 
9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.
ASSOCIACIÓ FEM-HO podrà retirar o suspendre qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin allò establert en el present Avís Legal.
 
10. DURADA I ACABAMENT.
La prestació del servei de la Web té en principi una durada indefinida. ASSOCIACIÓ FEM-HO, això no obstant, està autoritzada per donar per finalitzada o suspendre la prestació del Servei de la Web i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan allò sigui raonablement possible, ASSOCIACIÓ FEM-HO advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació del servei de la Web i dels altres Serveis.
 
11. LEGISLACIÓ APLICABLE.
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Els cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, en funció de la informació que continguin i de la forma com utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Els cookies no contenen cap classe d’informació personal específica, i la majoria s’eliminen del disc dur en acabar la sessió del navegador (són les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard les cookies i permeten o impedeixen en els ajustaments de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu consentiment (mitjançant l’activació de les cookies en el seu navegador), no enllaçarà en les cookies les dades memoritzades amb les dades personals proporcionades en el moment del registre o compra.

L’usuari accepta expressament, utilitzant aquesta site, el tractament de la informació recopilada en la forma i amb els objectius anteriorment mencionats. Així mateix, reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a aquesta finalitat en el seu navegador. Si bé, aquesta opció de bloqueig de Cookies al seu navegador pot no permetre-li el ple ús de totes les funcionalitats del Website.

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.